โรงงานระยอง โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

โรงงานระยอง โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

โรงงานระยอง โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 | บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรกายใจ เป็นสุขด้วยหลัก 3อ. และ ส2. ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข โรงงานระยองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และได้รับรางวัลระดับดี (ประเภทเหรียญเงิน) ระดับประเทศ โดยปี 2566 โรงงานงานสมัครเข้าร่วมขอรับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ประเภทเหรียญทอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนห้องแถวข้างโรงงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และให้ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตดี