โรงงานสุราษฎร์ธานีรับสมัครอาสาสมัครเพื่อจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลลิเล็ด

อาสาสมัครเพื่อจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลลิเล็ด

โรงงานสุราษฎร์ธานีรับสมัครอาสาสมัครเพื่อจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลลิเล็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 8 เครือข่าย ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรม สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีนัย ใส่ใจส่วนร่วม ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทร่วมผลักดันและสร้างคุณธรรมที่ดี เพราะทางบริษัทตระหนักถึงผลเชิงบวก ที่จะเกิดขึ้นในสังคม และคนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน