ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ” ปี 2564

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4