รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS ประจำปี 2564

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  • โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 14
  • โรงงานพระประแดง โรงงานพิษณุโลก และโรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัลป็นปีที่ 13