โรงงานสุราษฎร์ธานี กิจกรรมโครงการ Hands 2 Heart : CPR for Life

Hands 2 Heart CPR for Life

โรงงานสุราษฎร์ธานี กิจกรรมโครงการ Hands 2 Heart : CPR for Life

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้จัดการฝึกอบรม ปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของบริษัท ด้วยการถ่ายทอดความรู้ พร้อมไปกับการฝึกปฏิบัติ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพให้ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีชีพจรดังเดิมได้ ในปี 2566 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้มีการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปแล้ว 70% ของพนักงานทั้งหมด