กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2566

CSR-DIW-Awards

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2566

13 กันยายน 2566 โรงงานทั้ง 5 แห่ง ได้รับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ตัวแทนจากทั้ง 5 โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2566 ประเภทรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ต่อเนื่อง10 ปี รางวัล CSR-DIW ถือว่าเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 10 ปี โรงงานทั้ง 5 ของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ปีเริ่มต้นของรางวัลประเภท CSR-DIW Continuous Awards