โรงงานระยอง Hands 2 Heart : CPR for Life

Hands 2 Heart CPR for Life

โรงงานระยอง Hands 2 Heart : CPR for Life

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 | โรงงานระยอง ร่วมส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพ รวมทั้งด้านความปลอดภัยในสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับพนักงานจำนวน 14 คน เพื่อทบทวน และส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยขั้นวิกฤตให้มีโอกาศรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างรอส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อไป