CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องขององค์กร รวมทั้งกลุ่มบริษํทฯ ยังได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000) มาอย่างต่อเนื่อง

  • โรงงานพระประแดงและ โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15
  • โรงงานพิษณุโลกและโรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 14
  • โรงงานระยอง ได้รับรางวัลป็นปีที่ 13