โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก LESS

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก LESS

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก LESS

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมภาคสมัครใจ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ ในภาคองค์กร ธุรกิจ สังคม และชุมชน

ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ทางองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ให้การรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโรงงานพระประแดง และโรงงานนครราชสีมา ในกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ จากการดำเนินกิจกรรมที่สามารถ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 216.056 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า