บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด โรงงานบางปะกง เป็นโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ GI2

บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด โรงงานบางปะกง เป็นโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ GI2

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) ในปี 66 หรือที่เรียกว่า GI 2 จากจำนวน 969 บริษัท ซึ่งบริษัท ไทยสเลอรี่ซิล โรงงานบางปะกง ถือเป็น “โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรายแรกในประเทศไทย” ที่ได้รับใบรับรอง GI 2 นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะ

สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบในการสร้างสิ่งที่ดีและความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล ขอขอบคุณสายปฏิบัติการ ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ โรงงานพระประแดง และโรงงานระยอง ที่สนับสนุนและร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่บริษัทฯ ในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและลูกค้าของเรา ในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป