โรงงานพิษณุโลก โครงการ HANDS 2 HEART : CPR FOR LIFE

HANDS 2 HEART CPR FOR LIFE - PS Plant

โรงงานพิษณุโลก โครงการ HANDS 2 HEART : CPR FOR LIFE

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 | โรงงานพิษณุโลก จัดกิจกรรมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโครงการ Hands 2 Heart : CPR for life ให้กับคณะครูและผู้ปกครองของเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพิ่มโอกาสการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในครอบครัวของตนเอง หรือผู้อื่นในสังคมที่ประสบสภาวะวิกฤตหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน