โรงงานนครราชสีมา Hands 2 Heart : CPR for Life

Hands 2 Heart CPR for Life

โรงงานนครราชสีมา Hands 2 Heart : CPR for Life

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 | โรงงานนครราชสีมาจัดกิจกรรมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโครงการ Hands 2 Heart : CPR for Life ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 4 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ที่สามารถปฏิบัติการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสการช่วยเหลือคนในครอบครัวและญาติพี่น้องของตนเอง หรือผู้อื่นในสังคมที่ประสบสภาวะวิกฤตหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน