โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

ร่วมบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 | คุณสัญญลักษณ์ บัวศรี ผู้จัดการโรงงานสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะได้ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการมะขามเตี้ยแห่งความสุข การบูรณาการกิจกรรมเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อสร้างกระบวนการ “สร้างสุข” โดยค้นหา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข” ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคม