กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) หน่วยงานรับรองระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (Accredited Certified Body) โดยมี คุณ สรชาติ กาพย์ไกรแก้ว ผู้จัดการอาวุโส – ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ เป็นผู้รับมอบใบรับรองจาก คุณบุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจ.บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายการปฏิบัติการของธุรกิจประเทศไทย โดยที่ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ซึ่งมีอุปกรณ์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) สำหรับเก็บข้อมูล อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย เป็นต้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารจัดการมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ซึ่งประกอบด้วยการรักษาความลับ ความครบถ้วนถูกต้อง และความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ
  2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและเครือข่ายของการปฏิบัติการของธุรกิจประเทศไทย มีความมั่นคงปลอดภัยใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง