สนับสนุนโครงการจิตอาสาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5

สนับสนุนโครงการจิตอาสาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคู่ค้า หจก.โชคสุชิน คอนสตรัคชั่น สนับสนุนวัสดุยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิปโก้พรีมิกซ์ และเครื่องจักรกล ให้กับ โครงการจิตอาสานิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 5 โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 218 ท่าน เพื่อร่วมกันปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียน และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นควัน เมื่อรถสัญจรผ่านได้อีกด้วย

นอกจากนี้ในกิจกรรมยังได้มีการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานทิปโก้แอสฟัลท์ฯ ที่ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานยางมะตอยผสมสำเร็จทิปโก้พรีมิกซ์ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านการทำงานระหว่างยางมะตอยผสมเย็นและยางมะตอยผสมร้อน ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ซึ่งในปัจจุบันกำลังมีการหารือเพื่อร่วมลงนามในข้อตกลง เป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษาและยกระดับความชำนาญในการผลิตบุคคลากรด้านยางมะตอยและแอสฟัลต์คอนกรีต ออกสู่ตลาดในอนาคต