โรงงานพระประแดงโครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน

โรงงานพระประแดงโครงการปลูกป่าชายเลน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 | โรงงานพระประแดง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ในพื้นที่หมวดเรือที่ 2 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์และสวยงามรักษาหน้าดินไม่ให้มีการพังทลายเพิ่ม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ