โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนากลาง ซึ่งมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และมีส่วมร่วมสนับสนุน การพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ​​​​​​​