กลุ่มบริษัทก่อสร้างได้รับเลือกให้ทำงานปรับปรุงคุณภาพดิน อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

NT-Joint-Venture AOT

กลุ่มบริษัทก่อสร้างได้รับเลือกให้ทำงานปรับปรุงคุณภาพดิน อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในนามกิจการร่วมค้า เอ็นที (NT Joint Venture) ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (“NWR”) และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จํากัด (“TWS”) ได้ร่วมพิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-2) กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าโครงการตามสัญญา 3,080,000,000 บาท ซึ่งงานของบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จํากัด มีสัดส่วนอยู่ 49%

ความสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของทางภาครัฐ ที่มีต่อความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์และพันธมิตร