รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานระดับประเทศ

2021

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลนี้ยกย่องบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงรางวัลสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย

  • โรงงานระยอง ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม 15 ปีต่อเนื่อง
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม 9 ปีต่อเนื่อง
  • โรงงานอีก 3 แห่ง ได้รับรางวัลระดับทอง