โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมผลักดันกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ” อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ แสดงศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ การบรรยายพิเศษ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและสร้างระบบนิเวศน์คุณธรรมเชิงพื้นที่ด้วยพลังบวก” และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 8 เครือข่าย ในรูปแบบฐานกิจกรรม บอกเล่าเรื่องราว นำเสนอกรณีตัวอย่างผลสำเร็จ การสาธิต การแสดงหรือใช้สื่อผสม เป็นต้น โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน