โรงงานพิษณุโลก โครงการ Product Knowledge

Product Knowledge

โรงงานพิษณุโลก โครงการ Product Knowledge

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 | โรงงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม Product Knowledge ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ในงานนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียรู้จักบริษัทฯ