โรงงานระยอง กิจกรรม Raycol 3Rs for Kids (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)

3Rs Rayong Plant

โรงงานระยอง กิจกรรม Raycol 3Rs for Kids (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 | โรงงานระยองได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปี 2566 ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 โดยให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะทั่วไปตามหลัก 3Rs เพื่อเป็นการส่งเสริมความตระหนักด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เกมส์ ถาม-ตอบความรู้ความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะทั่วไปในแต่ละประเภทที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 306 คน บุคคลากรของในโรงเรียน และชุมชนรอบโรงเรียน 35 คน รวมทั้งคณะครูจากจังหวัดเลย จำนวน 30 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ในวันดังกล่าว