โรงงานระยอง โครงการสร้างและส่งเสริม Rayong Less Waste

โรงงานระยอง โครงการสร้างและส่งเสริม Rayong Less Waste

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานด้านการคัดแยกขยะ เข้าร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ให้ความรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ในองค์กรด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ให้กับตัวแทนชุมชน โรงงาน และข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 90 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ เพื่อสร้างและส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะอินทรีย์ และขยะพลาสติก อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ Rayong Less Waste ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง