สัมนาของกรมทางหลวง

สัมนาของกรมทางหลวง
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานประจำปี 2563 ของกรมทางหลวงพร้อมทั้งได้จัดแสดง ให้ความรู้เกี่ยวกับ High Performances Asphalt Mixes for Sustainable Pavement