Skip to content

การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม

เราพัฒนาบุคลากรความสามารถสูงผ่านนวัตกรรม

ISO 26000 and ISO 9001

แนวทางการดำเนินงาน

เรามีแนวทางในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมนวัตกรรมผ่านแผนงานระยะยาวนวัตกรรม“Innovation Roadmap 2025”  ซึงเน้นที่การเชิญชวน การโค๊ช พนักงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมและลงปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลจริง ผ่านทางโครงการการประกวดนวัตกรรมที่มาจากความคิดริเริ่มของพนักงาน “Innovative Solutions Award” กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง “Innovation Bootcamp” โดยโครงการที่ประสบความสำเร็จจะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อผลทางธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ทางสังคมได้

ในปี 2565 เราขยายโครงการเหล่านี้ครอบคุลมระหว่างส่วนงานต่างๆ และจากผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกลุ่มต่างๆในการ ร่วมพัฒนาโครงการใหม่ๆร่วมกัน

นโยบาย: นโยบายด้านนวัตกรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย :

ลูกค้า ชุมชน และพนักงาน

เป้าหมายระยะสั้น :

  1. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้นวัตกรรมที่ถูกต้อง มากกว่า 50%
  2. จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้นวัตกรรมที่ถูกต้อง สามารถผ่านเพื่อเข้าร่วมโครงการการประกวดนวัตกรรม มากกว่า 50%
  3. จำนวน โครงการนวัตกรรมสีเขียว มากกว่า 10 โครงการ (มีอย่างน้อย 5 โครงการริเริ่มในปี 2563)

เป้าหมายระยะยาว :

  1. บูรณาการ นวัตกรรม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
  2. ผลกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากโครงการและกิจกรรมนวัตกรรม (ปีฐาน 2561)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2566 :

  • ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมปี 2566 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือโครงการ Innovation Solutions Awards (ประกวดรางวัลนวัตกรรม) และโครงการ Innovation Accelerator  
  • สถิติสะสมตั้งแต่ปี 2019 2023 พบว่า มีจำนวนผู้เข้าเรียนรู้การพัฒนากรอบแนวคิดด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในโครงการ Innovation Bootcamp (จำนวน 2 รุ่น) ทั้งสิ้น 209 คน  ขณะที่จำนวนผู้นวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการ Innovative Solutions Awards (จำนวน 3 ครั้ง) มีจำนวนถึง 805 คน  สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนผู้ผ่านการอบรม Innovation Bootcamp ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด
  • ทั้งนี้เมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานในธุรกิจยางมะตอยทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน 1,303 คน ณ สิ้นปี 2566, สัดส่วนพนักงานที่เข้าเรียนรู้การพัฒนากรอบแนวคิดด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในโครงการ Innovation Bootcamp ทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 

ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรม

เราดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรมและสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  ทุกๆสองปี โดยสำรวจแต่ละครั้งจะดำเนินการปีเว้นปีด้วยการสลับแบบสำรวจ เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็ให้เวลาเพียงพอในการดำเนินการตามคำติชมที่เราได้รับ

ผลการดำเนินงานปี 2566

0

รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่

(ล้านบาท)

0

ลดเวลาในกระบวนการทำงาน

(ชั่วโมง)

0

ลดต้นทุน

(ล้านบาท)

Innovation Day ปี 2566

กิจกรรม Innovation Day มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในทิปโก้แอสฟัลท์ ตามเป้าหมายที่เราต้องการเป็น Innovative Solutions Partner และเพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจคุณค่าหลักขององค์กร และในพฤติกรรมที่สำคัญของแต่ละคุณค่าหลัก Open-minded, Teamwork, Integrity, Prudence และ Commitment ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร กิจกรรมดังกล่าวได้ถูกจัดที่สำนักงานใหญ่และโรงงานยางมะตอยในประเทศไทย ทั้ง 5 โรงงาน