โรงงานสุราษฎร์ธานี กิจกรรมโครงการรักษ์คลองท่าทอง และการคัดแยกขยะภายในโรงงาน

โครงการรักษ์คลองท่าทอง และการคัดแยกขยะภายในโรงงาน

โรงงานสุราษฎร์ธานี กิจกรรมโครงการรักษ์คลองท่าทอง และการคัดแยกขยะภายในโรงงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 | โรงงานสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน และจัดกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณคลองท่าทอง ท่าเรือทิปโก้ เพื่อให้ลำคลองมีความสะอาด ทั้งนี้ได้ส่งมอบขยะจากทั้งสองกิจกรรมให้กับธนาคารขยะโรงเรียนวัดท่าทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยการคัดแยกขยะ แยกประเภทวัสดุ​​​​​​​ เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วนำไปจำหน่าย เงินที่ได้นำไปเป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง สำหรับกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณคลองท่าทองในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากพนักงานภายในโรงงาน และพนักงานจากบริษัท ศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด ทำให้ได้ปริมาณขยะจากกิจกรรมนี้ทั้งหมด 22.9 กิโลกรัม