รางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล เป็นผู้มอบ ​​​​​​​ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ
 
โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย