กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018

งานสัมมนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2565

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณชัชวรุตม์ มุสิกไชย ผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร พร้อมด้วยคุณสุดารัตน์ มีชัย ผู้จัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สำนักงานใหญ่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของกลุ่มบริษัทฯ ในการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management (ERM) โดยได้ระดับความสมบูรณ์อยู่ระดับที่ 4 (81%)

นับตั้งแต่ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยนำมาตรฐานของ COSO: ERM มาประยุกต์ใช้ มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจทั้งในประเทศ และบริษัทในเครือในต่างประเทศ มีการระบุความเสี่ยงประเภทหลักๆ อาทิ เช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้าน E.S.G. ด้านการเงิน และด้านกลยุทธ์ มีระบบการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆ รวมถึงการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO31000:2018 ERM ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง

Recommended Posts