ครบ 6 ล้านชั่วโมงความปลอดภัย โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

6 Million Safe Man-hours without LTI at 3rd runway project

ครบ 6 ล้านชั่วโมงความปลอดภัย โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 กิจการร่วมค้า ทีเอ็น ซึ่งมีบุคคลากรมากกว่า 1,000 คน ปฏิบัติงานภายในโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครบ 6 ล้านชั่วโมงความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน โดยกิจการร่วมค้า ทีเอ็น มุ่งเน้นการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ของโครงการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จ และปลุกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กิจการร่วมค้า ทีเอ็น ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทวะคลองตรง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ตลอดจนปรับปรุงระบบทำความเย็นเครื่องทำน้ำดืม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งมีตัวแทนของกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาโครงการ เอ อี ซี และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับตัวแทนบุคคลากรจากกิจการร่วมค้า ทีเอ็น กิจกรรมจิตอาสานี้ช่วยย้ำเตือนให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ