โครงการขยะแลกบุญ – โรงงานพระประแดง

โครงการขยะแลกบุญ

โครงการขยะแลกบุญ – โรงงานพระประแดง

5 เมษายน 2566 | การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมคัดแยกขยะภายในองค์กรเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ผ่านโครงการขยะแลกบุญและโครงการเก็บขยะหน้าท่าเรือ BKK 7A เพื่อลดปริมาณขยะในการฝังกลบในองค์กรและการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามมาตรการ Mitigation Hierarchy คือ หลีกเลี่ยง (Avoid) ลดการเกิด (Minimize) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycling) โดยแนวทางการคัดแยกแล้วนำไปจำหน่ายยังร้านรับซื้อของเก่า รายได้ที่เกิดขึ้นนำส่งมอบแต่มูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาส และ ขยะประเภทพลาสติก PET ส่งมอบไปยังวัดจากแดง เพื่อนำไปทำจีวรรีไซเคิล สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,265 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)