โครงการคัดแยกขยะด้วยแนวคิด 3Rs – โรงงานนครราชสีมา

โครงการคัดแยกขยะด้วยแนวคิด 3Rs

โครงการคัดแยกขยะด้วยแนวคิด 3Rs – โรงงานนครราชสีมา

5 เมษายน 2566 | โครงการคัดแยกขยะด้วยแนวคดิ 3Rs เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลด ปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้การนํากลับมาใช้ซ้ำ และการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงงาน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมถังขยะแต่ละประเภท ติดตั้งแต่ละพื้นที่ภายในโรงงาน เพื่อรองรับการคัดแยกขยะรีไซเคิลและมีพื้นที่การจัดเก็บรวมที่พื้นที่ธนาคารขยัน 3Rs เพื่อบริหารจัดการขยะต่อไป จากการดำเนินกิจกรรมนี้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,715.19 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)