โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการ Safety Health for All ร่วมกับลูกค้าพัฒนาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการ Safety Health for All ร่วมกับลูกค้าพัฒนาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จากที่โรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตของลูกค้า บริษัท พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น จำกัด พบปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย ซึ่งฝ่ายขายร่วมกับบริษัทไทยบิทูเมน จำกัด ได้จัดทีมสำรวจ โดยมีฝ่ายขาย, ผู้จัดการโรงงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จปว.), หัวหน้าหน่วยจัดส่ง และหน่วยงานวิศวกรรม เข้าร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานของลูกค้า ซึ่งพบว่าระบบไฟฟ้าเคยพบปัญหาไฟเกิน (Under-Over Voltage), เฟสขาดหาย (Phase Loss), เฟสไม่สมดุล (Phase Unbalance) อยู่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ ทีมสำรวจจึงได้ติดตั้ง Phase Protection Relay เพื่อทำการตัดวงจรในระบบไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายเพื่อลดโอกาสเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสาเหตุดังกล่าว