รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

Sustainability Disclosure Award 2020
Sustainability Disclosure Award 2020

Sustainability Disclosure Award ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้นำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

Recommended Posts