รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence : Rising Star) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากชุมชนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

Recommended Posts