มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

โรงงานสุราษฎร์ธานีได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อแสดงว่าสามารถบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Recommended Posts