รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

The Prime Minister's Industry Award 2020, social responsibility category
The Prime Minister's Industry Award 2020, social responsibility category

เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ความสำคัญ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

Recommended Posts