Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020

Thailand Sustainability Investment (THIS) 2020
Thailand Sustainability Investment (THIS) 2020

ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2561-2563) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Recommended Posts