รางวัล Highly Commended in Sustainability Awards 2021

2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับรางวัล Highly Commended in Sustainability กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อหุ้นยั่งยืนตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้องผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564

2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล เป็นผู้มอบ ​​​​​​​ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ” ปี 2564

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS ประจำปี 2564

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  • โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 14
  • โรงงานพระประแดง โรงงานพิษณุโลก และโรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัลป็นปีที่ 13

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลทุกโรงงานในประเทศไทย

  • โรงงานพิษณุโลกได้รับรางวัล ระดับ 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  • โรงงานระยองและโรงงานพระประแดงได้รับรางวัล ระดับ 4 ในปี 2564
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี และโรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัล ระดับ 3

ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2564

2021

เป็นรางวัลที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นการลดสถิติการประสบอันตรายโดยนับชั่วโมงสะสมของลูกจ้างที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน

  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ระดับทองแดง ทำงานสะสม ของลูกจ้าง 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง
  • โรงงานระยอง ระดับต้น ทำงานสะสมน้อยกว่าล้านชั่วโมง

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานระดับประเทศ

2021

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลนี้ยกย่องบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงรางวัลสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย

  • โรงงานระยอง ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม 15 ปีต่อเนื่อง
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม 9 ปีต่อเนื่อง
  • โรงงานอีก 3 แห่ง ได้รับรางวัลระดับทอง

รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2563 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2021

เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ความสำคัญ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม