โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

Low Emission Support Scheme

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

หรือ Low Emission Support Scheme จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้านป่าไม้ พลังงาน และด้านการจัดการของเสีย ส่งผลให้สามารถช่วยลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ รวมประมาณ 496.861 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 • โรงงานพิษณุโลก ด้านป่าไม้ สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 365.747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 • โรงงานพระประแดง ด้านการจัดการของเสีย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 • โรงงานนครราชสีมา ด้านพลังงานทดแทน และด้านการจัดการของเสีย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565

3Rs & KAIZEN Award 2565 - tipco
3Rs & KAIZEN Award 2565
3Rs & KAIZEN Award 2565 - 4

รางวัลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความตระหนักด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการนำของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) โดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN

 • โรงงานระยอง ได้รับรางวัล 3Rs Award, Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs + Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

Green Industry Award

Green Industry Award
Green Industry Award

Green Industry Award

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ทุกโรงงานในประเทศไทย

 • โรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เป็นครั้งแรก
 • โรงงานพระประแดง โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2565

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องขององค์กร รวมทั้งกลุ่มบริษํทฯ ยังได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000) มาอย่างต่อเนื่อง

 • โรงงานพระประแดงและ โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15
 • โรงงานพิษณุโลกและโรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 14
 • โรงงานระยอง ได้รับรางวัลป็นปีที่ 13

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565

Zero Accident

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565

หรือ Zero Accident Campaign 2022 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ผ่านการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการโดยการนับชั่วโมงสะสมที่ไม่มีการเกิดุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน

 • โรงงานพระประแดง ได้รับรางวัลในระดับต้น (มีชั่วโมงการทำงานสะสมน้อยกว่าน้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง)
 • โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลในระดับทองแดง (มีชั่วโมงการทำงานสะสม ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง)

รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย” ประจำปี 2565

รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย” ประจำปี 2565
รางวัลโครงการ ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย ประจำปี 2565

รางวัลโครงการ “ภาคีร่วมใจ ขนส่งปลอดภัย” ประจำปี 2565

จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ในระดับดีเด่น ทั้ง 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานพิษณุโลกโรงงานนครราชสีมา โรงงานระยอง และ โรงงานสุราษฎร์ธานี

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผนวกการบริหารงานด้านความปลอดภัยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO45001:2018

 • โรงงานพระประแดง ได้รับรางวัลระดับทอง เป็นปีที่ 2
 • โรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลระดับเพชร เป็นปีที่ 5
 • โรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัลระดับทอง เป็นปีที่ 1
 • โรงงานระยอง ได้รับรางวัลระดับ แพลทินัมเป็นปีที่ 16
 • โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับแพลตตินัม เป็นปีที่ 10

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดี เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565

SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งได้นำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว